Informatie Medezeggenschapsraad

► Omschrijving en taken Medezeggenschapsraad

 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

► Contact


 Omschrijving en taken Medezeggenschapsraad
Iedere school behoort een medezeggenschapsraad (ook te noemen: MR) te hebben. Dit is bij wet geregeld. Onze school heeft ook een MR. Deze bestaat uit totaal zes leden, en wel drie (gekozen) ouders en drie teamleden. De teamgeleding wordt gekozen door het team, de oudergeleding wordt gekozen door ouders en verzorgenden.

Ook in het onderwijs blijven zaken veranderen. Schoolbesturen c.q. bestuurscommissies hebben steeds meer mogelijkheden gekregen om een eigen beleid te voeren en kunnen steeds meer belangrijke beslissingen zelf nemen. Daarom is het nog belangrijker geworden dat de MR kan meepraten en meebeslissen over het schoolbeleid. In de wet zijn duidelijke spelregels en condities voor goede medezeggenschap vastgelegd. Dit past bij een moderne school.
Teamleden, ouders, directieleden en bestuurscommissies werken daarin samen aan een goed werk- en leefklimaat.

De onderwerpen die besproken worden hebben direct en/of indirect met de school te maken. Afhankelijk van het onderwerp is bij wet geregeld of de instemming van de oudergeleding noodzakelijk is of dat er advies gevraagd moet worden. MR-leden kunnen zich hierbij laten informeren en laten ondersteunen door zowel interne alsmede externe instanties.

Om de deskundigheid van met name ouders in een MR te bevorderen en vanwege periodieke wisselingen binnen de oudergeleding in de MR worden door de Vereniging van Openbaar Onderwijs (VOO) basiscursussen medezeggenschap aangeboden. Jaarlijks worden MR-leden in de gelegenheid gesteld een cursus te volgen en op die manier wegwijs gemaakt in de wereld van de medezeggenschap.

De MR beschikt over een eigen, weliswaar beperkt, budget. De penningmeester van de ouderraad fungeert tevens als penningmeester van de MR. De MR-bijeenkomsten zijn openbaar; u als ouder/verzorgende kunt deze dus bijwonen. Als u dat een keer van plan bent laat het dan een van de MR-leden van tevoren even weten. De vergaderverslagen van de MR worden ter inzage op school opgehangen.

 ► Terug naar het begin

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Met name in het basisonderwijs is het fenomeen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (ook te noemen: GMR) al redelijk goed ingeburgerd. De GMR is een afvaardiging van een deel van zowel ouder- als personeelsgeledingen uit de bestaande medezeggenschapsraden van in dit geval alle openbare basisscholen in Helmond. De GMR van het Openbaar Onderwijs Helmond bestaat al een aantal jaren en is, in plaats van alle MR-en afzonderlijk, gesprekspartner van het bestuur.

In de GMR worden met name bovenschoolse zaken aan de orde gesteld, zaken die alle openbare basisscholen van Helmond aangaan. Steeds meer bevoegdheden worden door de MR-en overgedragen aan de GMR, echter niet eerder dan dat daar binnen de eigen MR uitvoerig over is gesproken. We zijn daar nog steeds tamelijk terughoudend in om te voorkomen dat een situatie ontstaat waarin de MR-en geen of nauwelijks meer invloed kunnen uitoefenen op bepaalde zaken met als gevolg dat het eigen schoolbelang niet of onvoldoende wordt belicht. Het is dus belangrijk ook namens OBS 't Hout goed vertegenwoordigd te zijn in de GMR. Adri Soontiëns en Mark Verhees hebben daarom zitting genomen in de GMR om met name de Houtse belangen optimaal te kunnen behartigen.

 ► Terug naar het begin

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de medezeggenschapsraad?
Mail ons via: obshout@obsh.nl

 ► Terug naar het begin